تاحالا فکرکرده اید که ازبین تمام عمل ها،عمل رشدقدهم وجوددارد،بعضی ازکوتاهی قدخودمی نالندوراضی نیستنداماحالا علم به حدی رسیدکه حتی برای افرادقدکوتاه هم راه چاره هست وعمل رشدقدهم وجددارد،عمل رشدقدبه این صورت است که فردقدکوتاه رابا بریدن کمی ازاستخوانها وفاصله انداختن بین آن هاانجام می شودوباتزریق آمپول هورمونی ومصرف لبنیات این فاصله ترمیم می شودوطی چندمرحله این کارراانجام می دهندودرنتیجه بعدازمدتی استخوانهای پاقدمی کشندوفردقدبلندمی شودودرتهران واصفهان بهترین پزشکان عمل قدراداریم.


برچست ها :