تعداد نظرات : 0


برچست ها :
تعداد بازدید : 202
     

درمان طبیعی ریزش مو

تعداد نظرات : 0

برای معالجه ودرمان ریزش مو،مقداری آب پیازتهیه کنیدواندکی الکل سفیددرآن ریخته وبه موها بریزید،درمدتی کوتاه موهاتذمیم می شود.


برچست ها :
تعداد بازدید : 127
     

درمان طبیعی ضعف اعصاب

تعداد نظرات : 0

عصبی بودن دلایل مختلفی دارد،ممکن است ازمحیط کاری یاخانه باشدویااینکه ممکن است کمبودموادروی دربدن باشدویاممکن است کمبودویتامین گروه بی دربدن باشدویاممکن است ازهوای گرم باشدیاازفکرکردن زیاددرموردچیزی باشدکه شخص راناراحت کند،بهترین راه درمان ضعف اعصاب این است که مقداری کشمش تهیه کرده وباماست مخلوط کنید وباریحان وکمی نمک مصرف کنیدبه زودی اعصاب آرام می شوندودیگرنیازی به مصرف قرص اعصاب نیست


برچست ها :
تعداد بازدید : 125
     

بهترین راه درمان سردرد

تعداد نظرات : 0

برای درمان سردردبهترین راه این است که اگرهواگرم باشدمقداری یخ یالیوان پرازآب یخ آورده وبه مدت ۱۰دقیقه درپیشانی گذاشته شودواگرهواسردبودمقداری آب گرم روی ظرف یالیوانی ریخته وروی پیشانی گذاشته شود،سردردبه زودی ازبین می رود.


برچست ها :
تعداد بازدید : 125
     

خاصیت شیرشتر

تعداد نظرات : 1

شیرشترنسبت به شیرگاوبادوام تراست وزودفاسدنمی شودوطبق تحقیقات میزان کلسیم واملاح معدنی آن نسبت به شیرگاوبیشتراست.ودردرمان بیماریهای هپاتیت،اصهال،یبوست،سل،تنگی نفس،ضعف قوای جنسی،کم خونی،پیری زودرس بسیارمفیداست،همچنین برای زخم معده،کبد،فشارخون وقندی بسیارنافع است.وبرای گرمازدگی وسرگیجه گی نیزمفیداست.


برچست ها :
تعداد بازدید : 126
     

عمل رشدقد

تعداد نظرات : 0

تاحالا فکرکرده اید که ازبین تمام عمل ها،عمل رشدقدهم وجوددارد،بعضی ازکوتاهی قدخودمی نالندوراضی نیستنداماحالا علم به حدی رسیدکه حتی برای افرادقدکوتاه هم راه چاره هست وعمل رشدقدهم وجددارد،عمل رشدقدبه این صورت است که فردقدکوتاه رابا بریدن کمی ازاستخوانها وفاصله انداختن بین آن هاانجام می شودوباتزریق آمپول هورمونی ومصرف لبنیات این فاصله ترمیم می شودوطی چندمرحله این کارراانجام می دهندودرنتیجه بعدازمدتی استخوانهای پاقدمی کشندوفردقدبلندمی شودودرتهران واصفهان بهترین پزشکان عمل قدراداریم.


برچست ها :
تعداد بازدید : 124